Ambitie

De ambitie van de gemeente Waadhoeke is om in 2050 te voldoen aan de internationaal en nationaal vastgestelde doelstelling om 95% CO2-besparing te realiseren ten opzichte van het ijkjaar 1990. Dat willen we bereiken door het gebruik van aardgas voor ruimteverwarming stop te zetten. Dit einddoel staat vast en is duidelijk. Ergens in de periode tot 2050 gaan huizen en buurten binnen onze gemeente van het aardgas af.

Voor 2040 heeft de gemeente Waadhoeke de ambitie om energiegieneutraal te zijn. Deze ambitie is vastgelegd in onze Duurzaamheidsagenda, maar staat in principe los van de ambitie rondom CO2-besparing omdat het hier om twee verschillende doelstellingen gaat. Dat is zo, omdat energieneutraliteit ook behaald kan worden zonder de CO2-besparingsdoelstelling te halen. [1]

Landelijke en internationaal is afgesproken om in 2030 49% CO2-besparing ten opzichte van het ijkjaar 1990 te realiseren. Deze besparingsambitie wordt naar verwachting verhoogd tot 55% wanneer dit Europese voorstel door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd. De gemeente Waadhoeke zal daarin een bijdrage gaan leveren, maar legt zichzelf en haar bewoners nog geen concrete doelen op.

In de strategie lichten we toe hoe wij invulling willen geven aan de warmtetransitie in onze gemeente. We gaan in op welke stappen we al voor 2030 nemen en welke daarna. Ook schetsen we de eerste contouren van de route richting een aardgasvrije gemeente Harlingen tot 2050. Tenslotte kunt u lezen hoe we willen bijhouden of we onze ambities hebben behaald en wat u zelf al kunt doen.

  • 1 Energieneutraal betekent dat er binnen de gemeente minstens evenveel energie wordt opgewekt als er lokaal verbruikt wordt. Dat betekent niet dat er helemaal geen aardgas meer mag worden gebruikt; zolang er minstens evenveel energie wordt opgewekt dan verbruikt, is de bron niet van belang om aan deze doelstelling te voldoen.