Samenvatting

In het Klimaatakkoord heeft Nederland de ambitie vastgelegd om alle gebouwen en woningen per 2050 aardgasvrij te verwarmen. Om dit te realiseren hebben alle gemeenten de opdracht gekregen om uiterlijk 31 december 2021 op wijkniveau het tijdspad en de hiertoe te nemen stappen vast te leggen in een Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte is een dynamisch beleidsdocument dat richting geeft aan de aanpak naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving en dat eens per 5 jaar wordt geactualiseerd. Het gaat over de opgave om de woningen, bedrijfsgebouwen (m.u.v. de industrie) en maatschappelijke gebouwen (zoals scholen, kerken en ziekenhuizen) duurzaam te verwarmen. Verduurzaming van grote bedrijven en industrie valt hierbuiten. Het opstellen van de Transitievisie Warmte hebben we samen opgepakt met de gemeente Harlingen.

In de visie staat wat de opgave is in de gemeente Waadhoeke. De visie schetst een beeld van de opgave. Hoeveel aardgas gebruiken de wijken en buurten van de stad Franeker en alle 40 omliggende dorpen zoals Berlikum, Dronryp, St. Jacobiparochie en St. Annaparochie. en wat is er nodig om dit terug te dringen?

In de visie is opgenomen welke manieren er zijn om gebouwen in de gemeente Waadhoeke op een groene en duurzame manier te verwarmen. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Dat ligt er maar net aan wat technisch kan en het meest betaalbaar is. Op de zogeheten WAT-kaart is voor de hele gemeente Waadhoeke per wijk, buurt en dorp inzichtelijk gemaakt wat op dit moment de meest kansrijke manieren zijn om gebouwen duurzaam te verwarmen. In veruit de meeste wijken in de gemeente Waadhoeke is een individuele oplossing het meest kansrijk. In het traject van de warmtetransitie is inbreng van inwoners opgehaald via een enquête en een inloopavond.

De visie is met een aantal duidelijke uitgangspunten opgesteld (CO2-reductie, realisme, betaalbaarheid en participatie) waarbij aardgasvrij een middel is en geen doel op zich.

We blijven de nieuwste ontwikkelingen continu bijhouden rondom kansrijke technische oplossingen om te komen tot een aardgasvrije gemeente.

We gaan stapsgewijs aan de slag. We maken alleen goed onderbouwde en robuuste keuzes en zijn een slimme volger in de plan- en uitvoering. De gemeente gaat zelf geen wijken, buurten en dorpen aanwijzen om aardgasvrij te worden voor 2030.

We zetten ons in op het voorkomen en bestrijden van energiearmoede. Daarom focussen we ons op het terugdringen van het aardgasverbruik, bewezen en betaalbare technieken voor aardgasvrij en CO2-neutraal.

Inwoners en ondernemers krijgen bij het opstellen en uitvoeren van de plannen een centrale rol, want we doen het samen, als mienskip.

Voor het behalen van de doelstellingen in 2050 volgen we in de visie drie strategische sporen. Door de sporen “Iedereen isoleren”, “Stap voor stap aardgasvrij” en “Denk vooruit” te bewandelen, gaan we aan de slag met het terugdringen van het aardgasverbruik. Zo worden alle gebouwen geleidelijk aardgasvrij-ready gemaakt. In 2022 gaan we aan de slag met een uitvoeringsplan waarin we aangeven hoe we de concrete eerste stappen gaan zetten

Samen met inwoners en belangrijke stakeholders zoals netbeheerder Liander, de woningcorporaties en andere relevante partijen wordt in de toekomst nagedacht hoe woningen van het aardgas worden afgekoppeld.